Stručná historie lékárenství

Lékárenství prošlo dlouhým vývojem, než získalo dnešní podobu. Už v pradávných dobách před mnoha tisíci let se objevovali jedinci, kteří uměli připravit léčivé přípravky a uměli je také použít k léčení nemocí i ošetření nejrůznějších poranění a úrazů. Tito lidé postupně své znalosti a schopnosti rozvíjeli, věnovali se novým zkušenostem a jejich zájem se soustředil výhradně tímto směrem.

Později se vyčlenila skupina jedinců, kteří dokázali připravit léčivý přípravek a použít ho k uzdravení čí ošetření nemocného nebo poraněného. Byli to první léčitelé a jejich schopnosti a dovednosti byly pro celou společnost nenahraditelné, požívali proto velké vážnosti a také důvěry. Ve starověku se tito léčitelé věnovali hlavně poznávání léčivých účinků rostlin a přírodních látek. Zato středověk přinesl rychlý rozvoj farmacie a také chemie, která ve farmacii zaujímá velmi důležité místo. Síť lékáren se začínala rozrůstat. Vznikaly lékárny "klášterní", které byly uzavřené a sloužily jako ústavní lékárny jen malému okruhu pacientů. "Veřejné" lékárny byly otevřené každému, patřily městu a vedl je tzv. "provizor". V 17. století vzniklo další množství jak veřejných, městských lékáren, tak i klášterních. Kladně jsou hodnoceny lékárny, které vznikaly v hospitálech zdravotnických zařízení řádu Milosrdných bratří, které doplňovaly nemocnice. Zde se datuje i vznik naší lékárny.

Lékárny už dostávají svůj dnešní ráz a lékárníci začali být velmi váženými a také uznávanými odborníky.

Nástup nových věd - biochemie, farmakologie, toxikologie přichází s přelomem středověku do nové doby a má přímo revoluční charakter. Začíná podrobný výzkum fyziologických účinků léčiv v organismu, výzkum chemického složení léčiv a vhodnou úpravou i zvyšování léčivého účinku látek a zároveň snížení případných nežádoucích účinků.

Vznikají nové a nové léčivé látky a chemicky se upravují k dosažení stále větší účinnosti. Později se tyto látky i syntetizují. Jedním z prvních synteticky vyrobených léků byl Aspirin. Dodnes je to nejznámější lék se širokým účinkem, který má stále své příznivce.

V současné době farmacie doznala spoustu změn. Sortiment léků se v posledních letech až neuvěřitelně rozrostl, sortiment potravinových doplňků a zdravotnických potřeb se stále zvyšuje, objevují se nové lékové formy ... Výzkum nových léčiv pokračuje, provádí se studie prokázaných účinků léčiv, porovnávací studie a výsledky vědeckého bádání nám jistě v budoucnu mohou přinést nové léky i proti chorobám, které v současnosti ještě léčit neumíme. Dnes v lékárnách pracují kvalifikovaní farmaceuti, absolventi nejméně pětiletého magisterského studia, kteří získávají titul Mgr, a po případné rigorozní zkoušce titul doktora farmacie PharmDr. Dalším vzděláváním, které je zakončeno atestační zkouškou mohou získat specializace.

Farmaceutičtí asistenti jsou druhou samostatnou profesí v lékárnách. Nyní získávají kvalifikaci v pomaturitním studiu na vyšších odborných školách, dříve na středních zdravotnických školách. Dalším studiem získávali specializaci, zakončenou také atestační zkouškou.

Sanitárky se starají o čistotu, úklid a hygienu na všech pracovištích v lékárně, pomáhají při příjmu a ukládání léků a dalších činnostech Farmaceuti a farmaceutičtí asistenti se neustále vzdělávají formou celoživotního vzdělávání, tím, že se zúčastňují odborných přednášek, školení, případně i několikadenních seminářů a konferencí, kde získávají nejnovější informace ze svého oboru.